مطالب مرتبط:

ادامه درگیری در شفاخانه سردار داودخان؛ تلفات به 59 تن رسید

حمله کنندگان طبقات دوم، سوم، چهارم و ششم ساختمان شفاخانه خود را رسانده‌اند و با نیروهای امنیتی در حال درگیری اند.

مطالب اخیر