مطالب مرتبط:

پروسه توزیع تذکره الکترونیکی با حل مشکلات تخنیکی شروع می شود

رئیس عمومی ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی در دیدار با معاون دوم رئیس جمهور، ضمن آمادگی کامل این اداره برای ت...

مطالب اخیر