مطالب مرتبط:

حدود ده هزار افغان از طریق دروازه تورخم وارد افغانستان شدند

مطالب اخیر