مطالب مرتبط:

مسددو بودن مرز تورخم، نزدیک به هشتاد میلیون دالر، به تاجران زیان وارد نموده است

مطالب اخیر