مطالب مرتبط:

غنی: تشکیل اتاق تجارت زنان یک گام موثر در چرخه تولید زنان است

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان با وجود آن‌که از کمرنگ بودن نقش زنان درعرصه تجارت شکایت داشت، گفت که هنوز جایگاه زنان در زنجیرۀ تولید در کشور تعریف نشده‌است.

مطالب اخیر