مطالب مرتبط:

استفاده از زنان در قاچاق مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است

طی یازده ماه سال جاری به تعداد ۵۱خانم توسط پولیس در پیوند به قاچاق مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت و جهت تعقیب ...

مطالب اخیر