مطالب مرتبط:

در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه معاون دوم و نائب منشی برگزیده شدند

در انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه، معاون دوم و نائب منشی این جرگه انتخاب شدند. این انتخابات که امروز برگزار گردی...

مطالب اخیر