مطالب مرتبط:

گروه مدافع کودکان: مراکز صحی در افغانستان وادار به بستن شده‌اند

سازمان جهانی نظارت بر حقوق کودکان و برخورد های مسلحانه (واچ لست) می گوید، گروه های مسلح تأسیسات صحی در افغانستا...

مطالب اخیر