مطالب مرتبط:

میاخیل: ۱۶۰۰۰ مهاجر افغان به کشور برگشته اند

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید در ۹ روز گذشته، بیش از ۱۶ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند این وزارت می گوید در چند روز اخیر بازگشت پناهجویان افغا

مطالب اخیر