مطالب مرتبط:

تعهد و دانشِ سران حکومت؛ لازمۀ برگزاری انتخابات عادلانه است!

دیپلومات ارشد امریکایی گفت: تعهد و دانش رهبران افغانستان به برگزاری عادلانه انتخابات تضمین موفقیت این روند خواه...

مطالب اخیر