مطالب مرتبط:

آزمون رقابتی سیرت النبی با اشتراک ۵۰۰ تن از جوانان دایر گردید

آزمون رقابتی سیرت النبی به اشتراک ۵۰۰تن از جوانان شامل مدارس دینی و دارالحفاظ های ولایت بلخ راه اندازی شد .

مطالب اخیر