مطالب مرتبط:

مسوول برگزاری انتخابات حکومت است، نه شورای ملی

پارلمان افغانستان، هفتمین سال کاری خود را آغاز کرده است درحالیکه بسیاری ها ادامه کار آنان را نامشروع می خوانند....

مطالب اخیر