مطالب مرتبط:

در نبود پارلمان دو قوه دیگر نیز مشروعیت ندارند

نهاد قانونگذار افغانستان که خود، مشروعیتش با پرسش هایی روبرو است، پارلمان یا همان خانه ملت در شش سال کاری این د...

مطالب اخیر