مطالب مرتبط:

دوفیصد از عواید شاروالی به جوانان اختصاص داده می شود

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید: دو فیصد عواید شاروالی ها ، در تمامی ولایت به امور جوانان اختصاص داده می شود.

مطالب اخیر