مطالب مرتبط:

خانه های امن؛ پناهگاه کسانی که از خشونت خانگی متواری شده اند

کابل (پژواک، ۱٧حوت ۹۵): وارد ساختمانی شدیم که شبیه زندان و یا مکانی بود که در آن مجرمان نگهداری می شوند؛ اما هد...

مطالب اخیر