مطالب مرتبط:

خشونت در افغانستان جنگ داخلی نیست

پیام آفتاب: نوزدهمین کنفرانس امنیتی آسیا در هند در حالی برگزار شد که وضعیت امنیتی و ادامه خشونت ها در افغانستان...

مطالب اخیر