مطالب مرتبط:

د کډوالو په اړه د ټرمپ فرمان به د نړیوالو په منځ کې تفرقه واچوي

کډوالو په اړه د ټرمپ فرمان ښيي چې دی له مسلمانانو سره تعصبي چلند کوي

مطالب اخیر