مطالب مرتبط:

سهم طالبان در تقسیم پستۀ بادغیس!

بزرگ‌ترین منابع برداشت پِسته در استان بادغیس که به پسته‌لیق معروف می باشد، اکنون در اختیار طالبان قرار دارد. بخ...

مطالب اخیر