مطالب مرتبط:

سیدمظفر دره صوفی، عبد خدا، ضد طاغوت و در خدمت بیدارگری نسل کنونی مردم افغانستان بود

آقای دره صوفی با قلم، تحلیل‌، نقد و بررسی های توانمندش نقش بسیار بزرگی در عرصه آگاهی بخشی مسائل فکری و فرهنگی ا...

مطالب اخیر