مطالب مرتبط:

باشنده‌های کابل: قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه افزایش یافته‌است

باشنده های کابل می گویند، پس از بسته شدن راه تورخم و سپین بولدک قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه بسیار بلند شده اس...

مطالب اخیر