مطالب مرتبط:

دورۀ جدید کاری ولسی جرگه افغانستان امروز دوشنبه آغاز می‌شود

دوره جدید کاری ولسی جرگه افغانستان امروز دوشنبه با حضور رئیس جمهور غنی و شماری دیگر از مقامات بلند رتبه حکومت ا...

مطالب اخیر