مطالب مرتبط:

تکمیل شدن پرونده ی حادثه خونین دانشجویان اکادمی پولیس میدان وردک از سوی داد ستان

تکمیل شدن پرونده ی حادثه خونین دانشجویان اکادمی پولیس میدان وردک از سوی داد ستان

مطالب اخیر