مطالب مرتبط:

وظیفه والی بدخشان تعلیق شد (سند)

مطالب اخیر