مطالب مرتبط:

مکاتب افغان_ترک در حاکمیت دولت قرار گرفت

بنابر درخواست حکومت ترکیه تمامی مکاتب افغان_ترک در حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته است. به نقل ا...

مطالب اخیر