مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۲۵ میلیارد افغانی منظور کرد

مطالب اخیر