مطالب مرتبط:

انتقاد رییس ولسی جرگه از عملکرد حکومت وحدت ملی

رییس ولسی جرگه امروز دوشنبه ضمن انتقاد از عملکرد دولت، از حمله به نماینده گان ولسی جرگه  ابراز نگرانی نمود. عبد...

مطالب اخیر