مطالب مرتبط:

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دروزارت امورخارجه بررسی شد

روزگذشته پروسه سومین گزارش دوره ای افغانستان راجع به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، طی نشستی در وزار...

مطالب اخیر