مطالب مرتبط:

یک عضو استخباراتی طالبان در میدان وردک دستگیر شد

این تروریست به گونه مخفی در مورد موقعیت، تعداد، وضعیت پوسته ها و قرارگاه های نیروهای امنیتی اطلاعات جمع آوری می...

مطالب اخیر