مطالب مرتبط:

پس از نصب سیستم ضد موشکی، افغانستان دیگر بی طرف نخواهد بود

نصب این سیستم رویکرد کشورهای منطقه به ویژه چین، ایران و روسیه را تغییر خواهد داد و به احتمال زیاد جنگ نیابتی در افغانستان به درازا خواهد کشید

مطالب اخیر