مطالب مرتبط:

به حمایت از حقوق سیک ها و هندوهای کشور

برای حمایت و تامین حقوق اساسی هم‌میهنان سیک و هندو باوران، باید«گزارشگر»ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعی...

مطالب اخیر