مطالب مرتبط:

مدیریت آب و نیاز افغانستان به توسعه و خودکفایی

سر مقاله: افغانستان داراي يکي از غني ترين منابع آبي در منطقه است، اما تاکنون از اين منبع ارزشمند براي توسعه و ب...

مطالب اخیر