مطالب مرتبط:

آمریکا که متحد ما است، با دشمنان ما رابطه بهتری دارد

روسیه اعلام کرده است که اگر از مرزهای افغانستان که مشترک با آسیای میانه است، چیزی به مشاهده برسد، ما عمل می کنی...

مطالب اخیر