مطالب مرتبط:

افغانستان بدون ضمانت، به وعده های پاکستان باور ندارد

سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی تاکید می کند که افغانستان و پاکستان توافق دارند که هراس افکنان دشمن مشترک هر دو کش...

مطالب اخیر