مطالب مرتبط:

حکومت خود در فسادهای بزرگ دخیل است

فساد اداری در افغانستان مشکلی است که به معضلی فراتر از تروریزم مبدل شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستا...

مطالب اخیر