مطالب مرتبط:

اعتراف رئیس اجرایی به تبعیض و آزار و اذیت زنان در محیط کار

رئیس اجرایی با اشاره به اینکه مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش آن نیازمند بسیح ملی است تصریح کرد: هنوز هم در مح...

مطالب اخیر