مطالب مرتبط:

بیانیه های سازمان ملل به نفع کشورهای بزرگ است

شورای امنیت سازمان ملل حمله های اخیر در شهر کابل را بزدلانه و فجیع می داند و آنهاراسخت نکوهش می کند. در یک خبرن...

مطالب اخیر