مطالب مرتبط:

سرچشمه هراس افگنی در پاکستان است

جنرال جان مکین، رییس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای آمریکا، تهدیدها در افغانستان را جدی خوانده است و از رییس جمهور آ...

مطالب اخیر