مطالب مرتبط:

حکمت خلیل کرزی: در راستای محو خشونت علیه زنان متعهد هستیم

وزارت امور خارجه افغانستان می گوید، گزارشی در رابطه به وضعیت زنان افغان به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه ...

مطالب اخیر