مطالب مرتبط:

برنامه‌های انکشافی باید بیشترین تأثیر را داشته باشد

معاون رئیس جمهور گفت برنامه‌های انکشافی باید به گونه طراحی و تطبیق شود که به لحاظ اقتصادی بیشترین مؤثریت را داش...

مطالب اخیر