مطالب مرتبط:

افغانستان در مقام دوم قاچاق انسان قرار می گیرد

در هر ثانیه یک نفر قربانی قاچاق انسان در جهان می شود

مطالب اخیر