مطالب مرتبط:

میخ آهنی جزای تجاوز به دختر تخاری

شماری از باشند‌گان ولسوالی ورسج تخار بر مقعد مردی که در حال آمیزش جنسی با یکی از دختران روستای‌شان بود، میخ کوب...

مطالب اخیر