مطالب مرتبط:

نگرانی وزارت امور زنان از افزایش خشونت علیه خانم ها

وزارت امور زنان افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در کشور اظهار نگرانی می‌کند و هشدار می‌دهد که ادامۀ خشونت‌ها می‌تواند به دست‌آوردهای گذشته صدمه وارد سازد.

مطالب اخیر