مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان سومين گزارش در زمینۀ حقوق زنان را تهيه مى کند

کابل(پژواک، ۱۵حوت۹۵): وزارت امور خارجه مى گويد که پروسه تهيۀ سومين گزارش دوره يی افغانستان، راجع به کنوانسيون ر...

مطالب اخیر