مطالب مرتبط:

'سپردن رهبری مکاتب افغان-ترک به دولت ترکیه جفاست'

اداره مکاتب افغان-ترک در کابل سپردن رهبری سلسله مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه از سوی حکومت افغانستان، اقدام ...

مطالب اخیر