مطالب مرتبط:

قرارداد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب امضا شد

  روزگذشته قرارداد ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب در سه بخش با شرکت های کو- ۳ (Co-3)، ایکسلنت و لطیفی ام...

مطالب اخیر