مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: همسایگان ما از ایجاد بندهای آب نگران نباشند، بلکه از آن پشتیبانی کنند

مطالب اخیر