مطالب مرتبط:

افغانستان مدیریت صلح را خود به دست گیرد

بهتر است دولت کابل از سیاست تضرع دست کشیده و به صورت جدی خواستار قطع دخالت آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی شده و مدیریت صلح را خود به دست گیرد، در غیر این صورت تأمین ثبات خیال و جنگ پایدار خواهد ماند

مطالب اخیر