مطالب مرتبط:

غنی و عبدالله خصومت های قومی را تازه می کنند

رهبران حکومت، عبور لاین برق را از بامیان تهدید مادام العمر برای دیگر مردم دانسته اند و به همین دلیل آن را منحرف کرده اند

مطالب اخیر