مطالب مرتبط:

افغانى سازى تذكره از عصر امانى تا امروز

تهاجم تدريجى فاشيزم در تثبيت هويت افغانى، بر اساس اسناد تاريخى در قانون صدور شناسنامه ها. در نخستين نظامنامه ( ...

مطالب اخیر