مطالب مرتبط:

همسایگان ما از ایجاد بندهای آبی نگران نباشند بلکه از آن باید پشتیبانی کنند

توقع ما از همسایگان ما این است که از ایجاد بندها و شبکه های استفاده از منابع آبی نگران نباشند، و بلکه از آنها پ...

مطالب اخیر